Idioma: Catalán

Bases del sorteo: bautismo de submarinismo

BASES DEL SORTEIG “BATEIG SUBMARINISME – 23/01/20”

D'acord amb la normativa vigent, Parc del Garraf Sport AIE (d'ara endavant, “Parc del Garraf”), domicili en Carrer Guipúscoa 27, 08018, de Barcelona i amb C.I.F. V-62938519 celebra la següent promoció a fi de fomentar la inscripció de clients en els centres esportius gestionats per Parc del Garraf a Vilanova i la Geltrú:

 

Objecte:es disposa a realitzar un sorteig entre totes les persones que participin en el sorteig d’Instagram complint els requisits més endavant definits, des de el 24/01/2020 fins el 03/02/2020. El present sorteig no comporta despeses per als participants, excepte, si escau, les repercussions fiscals per als guanyadors, tal com s'adverteix en les presents bases.

 

Vigència de la promoció:

Començarà el dia 24 de gener de 2020 i finalitzarà el dia del sorteig 03 de febrer de 2020 (d'ara endavant, el “Període Promocional”).

 

Requisits i limitacions per a participar:

Podran participar totes aquelles persones amb capacitat legal per a contractar i amb l’edat mínima per a fer l’activitat de submarinisme (18 anys o més).

Hauran d’haver fet al menys un comentari en la publicació d’Instagram, i etiquetat a dues persones més.

Cada comentari es considerarà una participació. Només es podrá guanyar un premi per perfil.

No es considerarà com a participant als propietaris i/o empleats de Parc del Garraf, així com cònjuges, ascendents o descendents.

No podran participar tampoc emprats, ni els proveïdors i col·laboradors que hagin participat en aquesta promoció, així com familiars directes en primer grau.

El premi haurà de ser recollit en un dels nostres centres de forma presencial.

 

Estructura de participació:

El fet de participar i cumplir amb els requisits donarà opció a optar per:

 

1 de les 4 activitats de Bateig de Submarinisme que es desenvoluparà a l’ESPORTIUlaPISCINA.

 

Els guanyadors es faran càrrec de les quantitats que d'acord amb la normativa especificada en l'apartat “Repercussions Fiscals”, li poguessin correspondre a cada moment en ocasió de l'acceptació del premi objecte d'aquesta promoció.

Els premis són personal i intransferible, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica de cap mena a petició del guanyador.

Parc del Garraf es reserva el dret a modificar el Premi descrit en qualsevol moment, per un altre del mateix o similar valor i característiques, comprometent-se a publicar tal modificació a través de la pàgina web www.parcdelgarraf.cat.

El Premi no serà canviable pel seu valor en metàl·lic.

 

Procediment per a l'assignació del Premi:

El dia 03/02 es farà un sorteig mitjançant https://commentpicker.com/business-instagram.php. S’extrauran per procés aleatori 4 perfils que seran els guanyadors, i 4 més que seran els suplents. Parc del Garraf es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, la qual cosa, si escau, comunicarà en la web, www.parcdelgarraf.cat.

En cas que es produeixin renúncies al Premi per part dels guanyadors, o aquests no contactin amb l'organització passats 7 dies des de la data de la comunicació dels guanyadors, Parc del Garraf podrà, a la seva sola voluntat, decidir que el Premi passi al reserva.

Sense perjudici de l'anterior, Parc del Garraf es reserva la potestat de declarar desert el Premi per falta de reclamació de lliurament del mateix o per absència de contestació en termini, o contestació sense els requisits indicats, al missatge remès per Parc del Garraf de comunicació dels guanyadors.

 

Forma de lliurament del premi:

Parc del Garraf publicarà en el seu perfil corporatiu d'Instagram els guanyadors, en aquesta publicació s'indicarà el termini de recollida del premi. El participant que resulti com a guanyador i no hagi acceptat el Premi en un termini de set dies des de la comunicació perdrà el premi obtingut. Si en aquest temps no ha acceptat o no ha pogut ser localitzat s'informarà el següent reserva i així successivament fins a adjudicar el Premi. Si esgotats els reserves no s'hagués adjudicat el premi corresponent, el premi quedarà desert. Es considerarà el premi acceptat, quan dintre del termini descrit s’envii un missatge privat al perfil corporatiu de Parc del Garraf a Instagram acceptant explícitament el premi.

 

El termini de lliurament del Premi serà d'un màxim de 120 dies naturals des de l'acceptació de la condició de guanyador, que haurà de ser remesa a Parc del Garraf en un termini màxim de 7 dies des que se li va comunicar la condició de guanyador mitjançant forma de la qual quedi constància en dret. (Aquest termini de lliurament podria ampliar-se per causes imputables al fabricador o distribuïdor).

Per a recollir el premi, el guanyador haurà d'acreditar la seva identitat amb la presentació al personal de Parc del Garraf d'original i fotocòpia del DNI, passaport, o qualsevol altre document identificatiu oficial vigent en qualsevol dels nostres centres.

 

Repercussió fiscal:

Estaran subjectes a retenció o ingrés a compte els premis la base dels quals de retenció sigui superior a 300 € segons el que es disposa en l'article 75, apartats 2.c) i 3.f) del RIRPF. La base d'aquest ingrés a compte serà el valor d'adquisició o cost per al pagador del premi, incrementat en un 20% segons el que es disposa en l'article 105.1 del RIRPF. El percentatge d'ingrés a compte serà del tipus vigent en el moment d'efectuar-se el sorteig segons el que es disposa en l'article 101.7 de la LIRPF. Per tant, el guanyador queda obligat al compliment de les seves obligacions comptables i fiscals, en concret, i com a subjecte beneficiari del premi, haurà de declarar i incorporar en la seva base imposable general del seu IRPF corresponent a l'exercici corresponent, la valoració del premi més l'ingrés a compte que Parc del Garraf hagi efectuat sobre aquest import, de conformitat amb la informació recollida en el certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF que a aquest efecte Parc del Garraf li facilitarà.

 

Autorització:

Els guanyadors del sorteig autoritzen al fet que Parc del Garraf i Saphira Dive puguin publicar el seu nom i cognoms, tant en la web www.parcdelgarraf.cat com en les xarxes socials en les quals participa Parc del Garraf i Saphira Dive i en qualsevol activitat publi-promocional relacionada, amb finalitats promocionals o informatius sempre que aquests es relacionin amb el present sorteig, renunciant a tota remuneració o compensació per aquest concepte.

 

Tractament de dades:

Les dades de cada participant seran incloses i tractades en el fitxer clients automatitzat propietat de Parc del Garraf Sport AIE, al qual tindran dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una carta a Parc del Garraf Sport AIE en Ronda Iberica 60 de Vilanova i la Geltrú, codi postal 08800 (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Una vegada finalitzat el Sorteig, Parc del Garraf Sport i Saphira Dive conservarà les dades que li hagin facilitat els participants amb la finalitat d'informar sobre noves promocions i productes de Parc del Garraf Sport AIE . Així i en compliment del que es disposa en la llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els participants presten el seu consentiment a Parc del Garraf Sport AIE i a Saphira Dive per a rebre comunicacions comercials sobre futures promocions o productes de Parc del Garraf Sport AIE, S.L. Els destinataris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent dirigint-se a les adreces abans citades.

 

Modificació, Cancel·lació o Suspensió:

Parc del Garraf posarà al seu sol criteri: (i) ampliar o disminuir la nòmina de sortejos i premis establerta en aquestes bases o reemplaçar-los per uns altres; (ii) modificar les dates de començament i finalització de la promoció; (iii) modificar aquestes bases; (iv) desistir de dur a terme la present, comunicant-ho a través de la seva Fanpage, sense que això atorgui cap dret als participants;

 

Exoneració de responsabilitat:

Parc del Garraf no es responsabilitza de qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar el correcte gaudi del Premi.

 

Acceptació de la Normativa:

S'informa els possibles participants que el simple fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases i podran sol·licitar-se per escrit a Parc del Garraf Sport AIE.

 

Resolució de conflictes i Fur:

S'estableix un període màxim de recepció de reclamacions que es remetran a Parc del Garraf, per la qual cosa transcorregut un mes des de la data fi de la promoció no s'atendrà cap reclamació relacionada amb aquesta.

Per a tota qüestió litigiosa que pogués dimanar de la present promoció, tant els guanyadors com els participants en aquesta, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre-li, i expressament se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

 

Vilanova i la Geltrú, 24 de gener de 2020