Idioma: Català

Bases del sorteig: LA MÀQUINA DEL TEMPS

BASES DEL SORTEIG MÀQUINA DEL TEMPS 2019

D'acord amb la normativa vigent, Parc del Garraf Sport AIE (d'ara endavant, “Parc del Garraf”), domicili en Carrer Guipúscoa 27, 08018, de Barcelona i amb C.I.F. V-62938519 celebra la següent promoció a fi de fomentar la inscripció de clients en els centres esportius gestionats per Parc del Garraf a Vilanova i la Geltrú:

 

Objecte:es disposa a realitzar un sorteig entre totes aquelles persones que estiguin abonades amb data 01 de novembre de 2019 als centres esportius CMES ESPORTIUlaPISCINA i CEM PARCdelGARRAF, en situació d'alta i al corrent de pagaments. El present sorteig no comporta despeses per als participants, excepte, si escau, les repercussions fiscals per als guanyadors, tal com s'adverteix en les presents bases.

Vigència de la promoció:

Començarà el dia 19 d'agost de 2019 i finalitzarà el dia del sorteig 02 de novembre de 2019 (d'ara endavant, el “Període Promocional”).)

 

Requisits i limitacions per a participar:

Podran participar tots aquells socis amb capacitat legal per a contractar que estiguin abonats en situació d'alta als centres esportius CMES ESPORTIUlaPISCINA i CEM PARCdelGARRAF amb data 01 de novembre de 2019, i al corrent de pagaments.

No es considerarà com a participant als propietaris i/o empleats de Parc del Garraf, així com cònjuges, ascendents o descendents.

No podran participar tampoc emprats, ni els proveïdors i col·laboradors que hagin participat en aquesta promoció, així com familiars directes en primer grau.

El premi haurà de ser recollit en un dels nostres centres de forma presencial.

 

Estructura de participació:

El fet de participar i complir amb els requisits donarà opció a triar un premi entre les següents opcions de viatge:

Opció 1: Viatge cultural

Opció 2: Viatge d'aventura

Opció 3: Viatge de platja

Opció 4: Viatge familiar

Els guanyadors es faran càrrec de les quantitats que d'acord amb la normativa especificada en l'apartat “Repercussions Fiscals”, li poguessin correspondre a cada moment en ocasió de l'acceptació del premi objecte d'aquesta promoció.

Els premis són personal i intransferible, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica de cap mena a petició del guanyador.

Parc del Garraf es reserva el dret a modificar el Premi descrit en qualsevol moment, per un altre del mateix o similar valor i característiques, comprometent-se a publicar tal modificació a través de la pàgina web www.parcdelgarraf.cat. En tot cas, les condicions del viatge, destinacions i dates seran definits per Parc del Garraf.

El Premi no serà canviable pel seu valor en metàl·lic.

 

Procediment per a l'assignació del Premi:

El dia 02 de novembre s'obtindrà un llistat de tots els abonats d'alta fins al dia anterior en el CEM PARC DEL GARRAF i el CMES ESPORTIUlaPISCINA. S'ordenaran les persones que apareguin en els llistats en un únic llistat i s'assignarà número d'ordre, per número d'abonat, de menor a major, i afegint una A davant del número d'abonat per als inscrits en el CEM Parc del Garraf i una B davant del número d'abonat per als inscrits en el CMES Esportiu la piscina. S'obtindran de manera aleatòria cinc números mitjançant https://www.sortea2.com/ . El primer número determinarà el guanyador/a del sorteig, i els següents seran els suplents que substituiran als premiats seguint l'ordre de la llista aleatòria. Es publicarà el nom del guanyador o guanyadora en www.parcdelgarraf.cat i el perfil corporatiu d'Instagram, Facebook i Twitter .

Parc del Garraf es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, la qual cosa, si escau, comunicarà en la web, www.parcdelgarraf.cat.

En cas que es produeixin renúncies al Premi per part dels guanyadors, o aquests no contactin amb l'organització passats 10 dies des de la data de la comunicació dels guanyadors, Parc del Garraf podrà, a la seva sola voluntat, decidir que el Premi passi al reserva.

Sense perjudici de l'anterior, Parc del Garraf es reserva la potestat de declarar desert el Premi per falta de reclamació de lliurament del mateix o per absència de contestació en termini, o contestació sense els requisits indicats, al missatge remès per Parc del Garraf de comunicació dels guanyadors.

Aquell soci que demani expressament ser donat de baixa de la Promoció i de la base de dades conseqüent, perdrà tot dret a poder tornar a participar, i totes les seves participacions disponibles en aquest moment quedaran anul·lades.

 

Forma de lliurament del premi:

Parc del Garraf publicarà en el seu perfil corporatiu d'Instagram, Facebook i Twitter els guanyadors, en aquesta publicació s'indicarà el termini de recollida del premi. El participant que resulti com a guanyador i no hagi acceptat el Premi en un termini de deu dies des de la comunicació perdrà el premi obtingut. Si en aquest temps no ha acceptat o no ha pogut ser localitzat s'informarà el següent reserva i així successivament fins a adjudicar el Premi. Si esgotats els reserves no s'hagués adjudicat el premi corresponent, el premi quedarà desert.

El termini de lliurament del Premi serà d'un màxim de 15 dies naturals des de l'acceptació de la condició de guanyador, que haurà de ser remesa a Parc del Garraf en un termini màxim de 10 dies des que se li va comunicar la condició de guanyador mitjançant forma de la qual quedi constància en dret. (Aquest termini de lliurament podria ampliar-se per causes imputables al fabricador o distribuïdor).

Per a recollir el premi, el guanyador haurà d'acreditar la seva identitat amb la presentació al personal de Parc del Garraf d'original i fotocòpia del DNI, passaport, o qualsevol altre document identificatiu oficial vigent en qualsevol dels nostres centres.

 

Repercussió fiscal:

Estaran subjectes a retenció o ingrés a compte els premis la base dels quals de retenció sigui superior a 300 € segons el que es disposa en l'article 75, apartats 2.c) i 3.f) del RIRPF. La base d'aquest ingrés a compte serà el valor d'adquisició o cost per al pagador del premi, incrementat en un 20% segons el que es disposa en l'article 105.1 del RIRPF. El percentatge d'ingrés a compte serà del tipus vigent en el moment d'efectuar-se el sorteig segons el que es disposa en l'article 101.7 de la LIRPF. Per tant, el guanyador queda obligat al compliment de les seves obligacions comptables i fiscals, en concret, i com a subjecte beneficiari del premi, haurà de declarar i incorporar en la seva base imposable general del seu IRPF corresponent a l'exercici corresponent, la valoració del premi més l'ingrés a compte que Parc del Garraf hagi efectuat sobre aquest import, de conformitat amb la informació recollida en el certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF que a aquest efecte Parc del Garraf li facilitarà.

 

Autorització:

Els guanyadors del sorteig autoritzen al fet que Parc del Garraf pugui publicar el seu nom i cognoms, tant en la web www.parcdelgarraf.cat com en les xarxes socials en les quals participa Parc del Garraf i en qualsevol activitat publi-promocional relacionada, amb finalitats promocionals o informatius sempre que aquests es relacionin amb el present sorteig, renunciant a tota remuneració o compensació per aquest concepte.

 

Tractament de dades:

Les dades de cada participant seran inclosos i tractats en el fitxer clients automatitzat propietat de Parc del Garraf Sport AIE, al qual tindran dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una carta a Parc del Garraf Sport AIE en Ronda Iberica 60 de Vilanova i la Geltrú, codi postal 08800 (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Una vegada finalitzat el Sorteig, Parc del Garraf Sport conservarà les dades que li hagin facilitat els participants amb la finalitat d'informar sobre noves promocions i productes de Parc del Garraf Sport AIE . Així i en compliment del que es disposa en la llei 34/2002, d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els participants presten el seu consentiment a Parc del Garraf Sport AIE per a rebre comunicacions comercials sobre futures promocions o productes de Parc del Garraf Sport AIE, S.L. Els destinataris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent dirigint-se a les adreces abans citades.

 

Modificació, Cancel·lació o Suspensió:

Parc del Garraf posarà al seu sol criteri: (i) ampliar o disminuir la nòmina de sortejos i premis establerta en aquestes bases o reemplaçar-los per uns altres; (ii) modificar les dates de començament i finalització de la promoció; (iii) modificar aquestes bases; (iv) desistir de dur a terme la present, comunicant-ho a través de la seva Fanpage, sense que això atorgui cap dret als participants;

 

Exoneració de responsabilitat:

Parc del Garraf no es responsabilitza de qualsevol circumstància imputable a tercers que puguin afectar el correcte gaudi del Premi.

 

Acceptació de la Normativa:

S'informa els possibles participants que el simple fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases i podran sol·licitar-se per escrit a Parc del Garraf Sport AIE.

 

Resolució de conflictes i Fur:

S'estableix un període màxim de recepció de reclamacions que es remetran a Parc del Garraf, per la qual cosa transcorregut un mes des de la data fi de la promoció no s'atendrà cap reclamació relacionada amb aquesta.

Per a tota qüestió litigiosa que pogués dimanar de la present promoció, tant els guanyadors com els participants en aquesta, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre-li, i expressament se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú.

 

Vilanova i la Geltrú, 02 Setembre de 2019