Idioma: Català

Normativa d'ús de les instal·lacions

Amb l'objectiu de garantir un perfecte funcionament de les instal·lacions esportives i mantenir un adequat nivell de servei, la Direcció  posa a la vostra disposició la Normativa Interna d'ús.


Horaris de les instal·lacions:


CEM PARCdelGARRAF:   De dilluns a divendres de 6:30 a 22:30h

                                           Dissabtes de 8:00 a 21:00h

                                           Diumenges i festius (excepte festius especials) de 9:00 a 20:00h

 

CMES ESPORTIUlaPISCINA: De dilluns a divendres de 6:30 a 22:30h

                                           Dissabtes de 8:00 a 15:00h i de 17:00 a 21:00h

                                           Diumenges i festius (excepte festius especials) de 9:00 a 15:00h


Els espais esportius tancaran mitja hora abans de l'hora de tancament del centre. Els horaris poden ser modificats en funció de les necessitats de cada centre.

 

Els festius s'aplicarà el programa d'activitats dirigides dels diumenges.

 

El calendari dels dies amb horaris especials es modifica anualment i es pot consultar a recepció i al programa d'activitats dirigides.


El programa d'Activitats Dirigides pot ser modificat periódicament i durant les èpoques de menys afluència, l'oferta d'Activitats Dirigides s'adequarà proporcionalment.  En especial durant els mesos d'estiu i setmanes de nadal i altres festius, es pot aplicar un programa d'activitats reduït.  Aquest fet ja està contemplat en el càlcul de l'abonament mensual.

 

Els usuaris dels centres s'hauran de cenyir a la modalitat a la qual estan adscrits. Aquesta norma val tant per a abonats com per a cursetistes com per als usuaris d'activitats complementàries, cursetistes, campistes, etc.  

 

Als vestidors hi ha armariets a disposició dels usuaris/usuàries per guardar els objectes personals. No està permès deixar la bossa, les sabates de carrer, etc en cap altre lloc, tampoc en els espais esportius i/o d'ús lúdic.                                     

 

No està permès fumar en cap espai de la instal·lació, a excepció de la zona terrassa-bar del Pàdel i la terrassa de l'àrea de restauració.                                                   

 

Queda expressament prohibida l'entrada d'animals en tot el recinte, llevat els gossos pigall de les persones invidents.                                                       

 

Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'una persona adulta per poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan aquests participin en alguna activitat específica per a aquestes franges d'edat.                                                      

 

És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. Està prohibit registrar imatges i/o so, en cap suport o format, actual o futur, dintre de les instal·lacions, sense un permís exprés de la direcció.

 

Tots els usuaris/usuàries hauran de tenir un comportament cívic i respectuós vers el personal, vers els altres usuaris i vers el material del centre. Cal fer un correcte ús de les instal·lacions i dels materials. Qualsevol desperfecte derivat d'un mal ús implicarà l'abonament de la reparació o reposició d'aquest. D'altra banda, Parc del Garraf Sport A.I.E es reservarà el dret de donar de baixa l'abonat o cursetista que infringeixi aquesta norma. 

 

Dins les instal·lacions no es permet el desenvolupament,  promoció ni divulgació de cap activitat individual  o de grup, professional o sense ànim de lucre, per part de personal aliè a l'organització sense l'autorització  expressa i escrita per part de la direcció. 

 

No es permet l'accés al recinte amb cap vehicle, excepte aquells homologats per a persones amb movilitat reduïda. En aquest cas, s'aparcaran a l'espai que indiqui direcció, respectant l'aforament màxim de vehicles de la zona.

  

La Direcció de Parc del Garraf Sport A.I.E  no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. Existeix un espai habilitat (demanar-ho a recepció) per a la custòdia dels objectes perduts i trobats, els quals romandran custodiats durant una setmana. Fora d'aquest espai de temps el centre es reserva el dret de donar-los a entitats benèfiques.

 

Aquesta normativa podrà ser ampliada o modificada a criteri de la Direcció del Centre i el no compliment d'aquesta podrà suposar la suspensió temporal o permanent del dret d'entrada al centre.

 

Incomplir aquesta normativa comportarà una advertència. La reiteració sistemàtica pot comportar una sanció. La direcció dels centres esportius determinarà quina podria ser aquesta sanció, que pot arribar a l'expulsió del centre.

La direcció de Parc del Garraf Sport A.I.E es reserva el dret d'impedir directament l'entrada en aquests casos:

•  Incompliment d'aquestes normes.

•  No respectar el caràcter intransferible de l'abonament de les instal·lacions.

•  Incompliment reiterat de les obligacions adquirides en matèria de pagament de quotes i/o d'activitats  contractades.

•  Faltar greument a les normes de convivència i civisme.

En tots els casos, CEM PARCdelGARRAF i CMES ESPORTIUlaPISCINA es reserven el dret d'admissió.

 

Tràmits administratius

 

El centre té fulls de suggeriments i fulls oficials de reclamació  a disposició dels usuaris.

 

Per accedir al centre cal fer servir el sistema automàtic de control d'accés mitjançant la polsera de proximitat o qualsevol altre procés que determini la direcció. El dret d'accés és personal i intransferible. La polsera identificativa o equivalent, no es pot cedir a tercers. Incomplir aquesta norma pot comportar la baixa del titular.

 

En el moment de la inscripció, caldrà facilitar el DNI i les dades bancàries del Banc o Caixa per  poder domiciliar els rebuts. L'import de la quota d'inscripció i el primer pagament, han d'abonar-se a recepció per poder tramitar l'alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l'entitat bancària facilitada per l'abonat.

 

L'abonat podrà canviar de modalitat d'abonament i/o notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit fins el dia 20 (inclòs) del mes en curs per ser aplicat en el següent rebut. Les notificacions rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.

 

Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho també per escrit a la recepció de la instal·lació fins el dia 20 (inclós) del mes en curs per ser aplicat en el següent rebut. En aquest cas, per a recuperar la condició d'abonat haurà de tornar a abonar la quota d'inscripció.

Els rebuts retornats s'hauran d'abonar a la recepció del centre amb el corresponent recàrrec de devolució. En cas d'acumular un rebut pendent, l'abonat serà donat de baixa perdent els drets d'inscripció. Les baixes temporals tindran una vigència mínima de 2 mesos. Totes les quotes s'actualitzaran anualment el mes de gener de cada any natural. Les condicions del contracte d'inscripció complementen  la present normativa.

 

Els menors de 5 anys no paguen l'accés als centres esportius.

 

Entrades puntuals i invitacions

Hi ha la possibilitat d'accedir a la instal·lació mitjançant invitacions i entrades puntuals que s'hauran d'abonar a la recepció del centre. Aquestes entrades estan condicionades a l'aforament de la instal·lació. El centre es reserva el dret d'acceptar invitacions o vendre entrades puntuals per motius d'aforament.

 

L'ús d'entrades puntuals i d'invitacions comporta l'acceptació de la present normativa d'ús.

 

Per accedir a les instal·lacions, serà necessari la presentació de DNI, NIE o Passaport originals, i es crearà una fitxa d'usuari amb la seva imatge i dades personals (en el cas dels menors d'edat, menys de 18 anys, serà necessària l'autorització del tutor/a legal per a la gestió de les seves dades).

 

Revisions mèdiques

 

Les revisions mèdiques són molt recomenables per a gaudir d'una pràctica esportiva saludable i orientada a la millora de la salut.

 

A partir dels 16 anys les revisions mèdiques són necessàries per a tots els abonats que vulguin rebre orientació en qualsevol de les activitats del nostre programa d'activitats.                                                                                

 

Es recomana a tots els homes majors de 35 anys i a les dones majors de 40, sotmetre's a una prova d'esforç que avaluï l'estat físic davant de la pràctica d'exercici físic.

 

Vestidors

 

•  Està prohibit l'enregistrament d'imatges.

•  Dipositeu sempre els papers, ampolles, tiretes, gases, compreses a les papereres.

•  Cal eixugar-se a la zona de dutxes o piscina per tal d'evitar l'excés d'aigua al  terra dels vestidors.

•  No deixeu les sabates sobre els bancs, així els bancs es mantindran nets.

•  Procureu portar una bossa de plàstic per deixar les sabates a l'armariet, hi evitarem mals olors i brutícia.

•  Porteu una bossa de plàstic extra quan plogui per poder posar-hi el paraigües i no mullar l'armariet ni els efectes personals.

•  Procureu deixar l'armariet i la resta del vestidor tal i com us agradaria trobar-lo.

•  Intenteu no deixar cabells als tocadors, per això hi són les papereres. 

•  Tingueu cura a l'hora de dur a terme les accions d'higiene personal. Per qüestions higièniques no es permet afaitar-se, depilar-se o tenyir-se.

•  Cal portar sabatilles de bany per dutxar-se, està prohibit entrar a la zona de dutxes amb calçat de carrer.

•  Si teniu problemes amb el pany de l'armariet del vestidor, aviseu-ho al personal de la recepció.

•  Respecteu l'espai dels altres abonats.

•  No està permesa l'entrada de majors de 6 anys al vestidor no corresponent al seu sexe.

•  Està prohibit menjar dins els vestidors.


És necessari utilitzar els armariets. No deixeu res fora i tanqueu sempre la porta amb clau o cadenat. Els armariets d'ús puntual són per a utilitzar exclusivament durant el període d'estada al centre. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-los. En cas d'incompliment d'aquesta norma, l'abonat haurà de fer efectiva una penalització corresponent a l'import del lloguer mensual d'armariet. Els armariets tanquen amb un cadenat, i està prohibit utilitzar algun altre element que pugui fer malbé l'armariet. En tots els casos, recordeu tal i com posa als cartells dels vestidors, que ni Parc del Garraf Sport AIE, ni la seva direcció, ni cap dels seus empleats seran responsables de la pèrdua, dany o robatori dels béns personals de l'abonat, o qualsevol convidat, que es produeixi als armariets o a qualsevol altre lloc a les dependències del complex esportiu. 

 

Sala de fitness

 

No està permesa l'entrada ni la utilització del material de fitness als menors de 15 anys.

 

No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d'esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació consideri potencialment perillós. Les bosses i objectes personals s'han de dipositar als armariets dels vestidors.

 

No està permès entrar amb el tors nu, vestit de carrer o amb calçat inadequat. 

 

Per qüestions d'higiene és obligatori l'ús de la tovallola entre el cos i la màquina utilitzada. Un cop acabat l'entrenament, hem d'assecar la suor que hagi pogut quedar al material esportiu, sobretot al cardiovascular. 

 

Procureu que les plaques dels aparells no impactin entre elles ni llenceu incontroladament els pesos a terra.

 

En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d'ús de les màquines cardiovasculars no podrà excedir els 20 minuts. 

 

El material utilitzat s'haurà de retornar al seu lloc una vegada finalitzat el seu ús.

 

Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir la màquina si un altre abonat està esperant. 

 

La funció dels tècnics és la d'assessorar i corregir. En cas de prescindir dels seus consells és obligatori signar la renúncia voluntària dels seus serveis; en aquest cas però, el tècnic pot intervenir i prohibir qualsevol acció perillosa per part de l'abonat.


20 regles a seguir dins la sala de FitBOX

 

Cada sala d'entrenament funcional presenta determinades característiques que els fan únics. Dins  les particularitats de cada una d'elles, hi ha unes regles, sovint no escrites, però que són molt importants i haurien de ser complertes per cada un dels atletes per a un correcte funcionament global.
1. No fer tard: en molts BOX arribar tard és sinònim de "Burpees"
2. Deixa el teu ego a la porta: segur que ja ho has sentit. Pensa que has de compartir el mateix espai amb altres persones.
3. Respecta als teus companys de BOX: el respecte és la base fonamental per mantenir una comunitat sana i on l'única cosa que importi sigui que cadascú intenti millorar-se.
4. Si no saps fer un moviment, pregunta: si tens dubtes o creus que no estàs fent correctament algun moviment, no dubtis en preguntar. Recorda que hi ha sessions dirigides on un tècnic estarà encantat de fer totes les correccions que siguin necessàries.
5. Tots hem estat principiants: tots hem viscut els nostres primers dies al BOX i podem recordar el dur que va ser. Recorda acollir correctament als principiants. 
6. Recull el material usat: un és obligatori recollir el material que has fet servir. Recorda tornar a posar al seu lloc tot allò que has fet servir.
7. Respecta l'espai de cadascun: per a la seguretat de tots, respecta l'espai usat per cada atleta per realitzar el seu entrenament. Pot ser perillós envair la zona on algú està    realitzant un exercici, per exemple, en un swing de KB.
8. No llencis les barres sense discos: llençar la barra o deixar-la anar bruscament quan no té discos, pot provocar el trencament d'aquesta. Tracta d'anar amb compte quan estàs traient els discos per no deixar-la caure contra el terra sense control.
9. Tècnica abans de pes: és important treballar la tècnica dels moviments fins que s'aconsegueixi una bona tècnica d'execució. Després ja augmentaràs el pes i la velocitat.
10. No t'enganyis: comptar repeticions inexistents, realitzades amb mala tècnica, falsejar els temps..etc, no et portarà cap benefici i només t'estàs enganyant a tu mateix.
11. Neteja el teu suor i utilitza tovallola: en acabar, neteja la suor deixada en el material i terra. És desagradable, al parell que res higiènic, utilitzar material totalment suat prèviament per un altre company.
12. Posa atenció a les indicacions dels tècnics: no importa que portis practicant "funcional" des de fa 1 dia o 5 anys, és una total falta de respecte no prestar atenció o estar distret mentre un entrenador està donant una explicació o realitzant qualsevol tipus d'aclariment.
13. No parlar durant una rutina: en una rutina has d'estar centrat en el propòsit per al qual està configurada. 
14. Descansa: més no és sempre millor. Mantingues una adequada planificació d'entrenaments-descansos per no caure en el sobreentrenament.
15. Mantingues una alimentació saludable: I no parlem de portar una dieta  a peu de la lletra. Es pot mantenir una alimentació variada i saludable fins i tot donant-se algun caprici de tant en tant.
16. Escala els exercicis quan sigui necessari: tu millor que ningú has de saber quan escalar els exercicis o quan fer-ho. Demana consell al teu coach i utilitza pesos i exercicis que et permetin aconseguir l'objectiu per al qual està planificat cada entrenament.
17. Mai diguis "No puc": el "no puc" ha de quedar fora del llenguatge. Dir "no puc" no farà millorar la teva execució o baixar el teu temps, però el treball diari i les ganes per millorar si. Planteja objectius diaris i lluita per aconseguir-los.
18. Anima als altres: un BOX és una comunitat, tracta d'animar als teus companys cada vegada que ho necessitin.
19. IMPORTANT: queda prohibit l'accés a la sala amb roba i calçat de carrer o en mal estat. No es poden introduir bosses ni motxilles.
20. Està prohibir menjar i consumir begudes alcohòliques. Per motius higiènics és obligatori l'ús de tovallola i calçat adequat i net (no del carrer). El centre disposa de tovalloles per al seu lloguer. El sac de boxa es pot utilitzar només per a cops de puny i amb guants adients. Queda prohibit donar-li puntades. Està prohibit anar descalcos.

Estudis d'activitats dirigides

 

És necessari l'ús de la tovallola per a posar-la sobre les màrfegues i assecar la suor que puguem deixar.

 

No està permesa l'entrada ni la realització d'activitats dirigides als menors de 14 anys, excepte les programades per a aquesta franja d'edat.

 

Determinades activitats tenen limitació d'aforament, informeu-vos a la recepció sobre el sistema de reserva.

 

No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors nu, amb calçat inadequat, ni amb bosses. Aquestes s'han de guardar als armariets dels vestidors.

 

Hem de ser puntuals; no es podrà participar en una sessió després d'haver finalitzat l'escalfament (+/- 10 minuts de l'inici).

 

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, hem d'avisar immediatament al tècnic esportiu.

 

La feina dels tècnics esportius és vigilar la teva salut: escolta les seves indicacions, tingues en compte els seus consells i consulta-li qualsevol dubte que et sorgeixi.

 

Sala de ciclo indoor 

 

No està permesa l'entrada ni la realització de les activitats als menors de 14 anys.

 

Aquesta activitat té limitació d'aforament. Informeu-vos a recepció del seu funcionament.

 

És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, cordeu-vos els cordons per a evitar lesions.

 

És necessari l'ús de la tovallola per a assecar-vos la suor i netejar les bicicletes amb el paper higiènic que hi ha a la sala per a tal efecte.

 

Per  evitar lesions, no entreu a la sala una vegada finalitzat l'escalfament (+ /- 10 minuts de l'inici).

 

Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis a reduir la intensitat de l'exercici o parar-te progressivament.

 

Hidrata't (beu aigua): abans, durant i després de l'activitat.

 

La feina dels tècnics esportius és vigilar la teva salut: escolta les seves indicacions, tingues en compte els seus consells i consulta-li qualsevol dubte que et sorgeixi.

 

Piscina Interior i zona d'aigües

 

Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult major de 18 anys que se'n faci responsable. Aquest responsable haurà d'estar amb ell durant tota l'estada del menor a la piscina. Cada adult podrà acompanyar un màxim de:

•  2 nens/es menors de 5 anys

•  3 nens/es de 5 a 10 anys

•  5 nens/es de 11 a 14 anys

 

Cal complir les indicacions i consells dels tècnics i socorristes. No fer-ne cas comportarà l'obertura d'un expedient sancionador.

 

És obligatori  dutxar-se abans d'entrar a la piscina.

 

És obligatori l'ús de vestit de bany d'una sola peça per als homes i vestit de bany sencer d'una sola peça o bé de dues per a les dones, casquet i sabatilles de goma. Està prohibit portar roba interior sota al vestit de bany.

 

En cas d'utilitzar calçat especial per dins l'aigua, caldrà utilitzar un altre calçat per desplaçar-se pel recinte (platja de piscina i vestidors)

 

No es permet utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes a les dutxes de la piscina i zona d'aigües.

 

No es permet entrar menjar ni begudes.

 

Al recinte de piscina, tant dins com fora de l'aigua, no es permet cap tipus d'activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic sota criteri del socorrista

 

El material disponible per als usuaris està degudament senyalitzat a cada instal·lació, en tot cas, el socorrista podrà valorar el deixar un altre tipus de material  si les condicions d'espai i número d'usuaris ho permet i si el material és utilitzat de manera idònia. Els abonats hauran de retornar el material utilitzat al seu lloc.

 

Cal respectar els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.

 

Els socorristes tenen la potestat per variar la distribució dels carrils en funció dels serveis i del número d' i/o circumstàncies imprevisibles que requereixin una actuació immediata.

 

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, hem d'avisar als monitors o socorristes i anar sempre acompanyats.

 

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o monitor.

 

L'ús dels pòdiums queda restringit a fer-ho només amb la supervisió dels tècnics, i durant les activitats de cursetistes, entrenaments específics autoritzats i competicions.

 

Piscines exteriors i solàrium

 

Cal complir les indicacions i consells dels tècnics i socorristes. No fer-ne cas comportarà l'obertura d'un expedient sancionador.

 

Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult major de 18 anys que se'n faci responsable. Aquest responsable haurà d'estar amb ell durant tota l'estada del menor a la piscina. Cada adult podrà acompanyar un màxim de:

•  2 nens/es menors de 5 anys

•  3 nens/es de 5 a 10 anys

•  5 nens/es de 11 a 14 anys

 

En tot el recinte de les piscines no es permet cap tipus d'activitat perillosa com tirar-se de cap, saltar, córrer, enfonsar algú o realitzar qualsevol joc perillós.

 

És obligatori dutxar-se abans del bany.

 

És obligatori l'ús de banyador de teixit de polièster apte per a l'ús en piscines d'ús públic, aixì com el casquet de bany i les sabatilles específiques de goma (xancletes) pels desplaçaments. Està prohibit entrar amb calçat o roba de carrer i portar roba interior sota el vestit de bany.

 

No es permet l'ús de sabó a la zona de dutxes.

 

Cal utilitzar la tovallola per a estirar-se a les hamaques i no es permet reservar-les.

 

Està prohibit fumar i menjar en tot el recinte excepte en la zona  terrassa-bar del Pàdel i terrassa del Tònik Àrea.

 

Prohibit entrar amb ampolles de vidre i llaunes (excepte ampolles d'aigua de plàstic).

 

Cal respectar els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.

 

El material disponible per als usuaris està degudament senyalitzat a cada instal·lació (en tot cas, el socorrista podrà valorar el deixar un altre tipus de material  si les condicions d'espai i número d'usuaris ho permet i si el material és utilitzat de manera idònia. Els abonats hauran de retornar el material utilitzat al seu lloc.

 

Per no molestar a la resta d'abonats/des, no està permès l'ús d'equips de música que propaguin el so a l'ambient. Podeu accedir amb reproductors tipus MP3 o aparells de petites dimensions amb auriculars.

 

Està prohibit reservar o ocupar hamaques si no es fa ús d'elles en aquell moment. El personal de Parc del Garraf Sport A.I.E podrà retirar les tovalloles de les hamaques si veu que no es fa un bon ús.

 

És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l'hamaca.

 

La piscina exterior petita està reservada per a ús infantil.

 

En cas d'haver hamaques disponibles, preguem deixeu lliure l'espai proper a la piscina infantil, per a ús de les famílies.

 

Es recomana utilitzar protecció solar en funció del vostre tipus de pell. Les llargues exposicions al sol poden ser perjudicials per a la salut. Es recomana no prendre el sol més de 20 minuts seguits i hidratar-se sovint.

 

Les bosses i motxilles s'han de deixar als armariets. Només es pot entrar amb petites bosses amb les coses indispensables com aigua i crema solar.

 

En cas d'inclemències meteorològiques, el socorrista té la potestat de tancar l'espai de les piscines exteriors.

 

En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, hem d'avisar als monitors o socorristes i anar sempre acompanyats.

 

En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o monitor.

 

Raigs UVA

 

Utilitza sempre ulleres de protecció adequades durant tota l'exposició.

 

Retira't bé els cosmètics abans de l'exposició.

 

No t'exposis als raigs UVA i al sol el mateix dia.

 

Respecta 48 hores entre la primera i la segona exposició.

 

Prohibit l'accés a menors de 18 anys.

 

L'ús de la cabina és individual.

 

No entris mullat.

 

Existeixen contraindicacions i malalties específiques, que fan no recomanable prendre sessions de raigs UVA.

 

Llegiu detingudament el manual que fa referència a l'ús d'aquest equipament. Demaneu-lo a la recepció.

 

Zona d'aigües

 

No es permet l'accés a l'hidromassatge a nens i nenes de 2 a 15 anys a no ser que sigui en classes i/o serveis dirigits de "nadons" amb monitor/a.

 

És obligatori respectar l'espai i la tranquil·litat dels altres usuaris      

 

Els menors de 16 anys no poden accedir a les saunes i banys de vapor.

 

No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes de hipotensió (tensió arterial baixa), cardiopaties greus o de circulació.

 

No es recomanable la utilització d'aquest espai a dones embarassades.

 

És obligatori dutxar-se abans d'entrar a l'hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor.

 

És obligatori l'ús de vestit de bany d'una sola peça per als homes i vestit de bany sencer d'una sola peça o bé de dues per a les dones, casquet i sabatilles de goma per desplaçar-se pel recinte.. Està prohibit portar roba interior sota al vestit de bany.

 

No és recomanable estar més de 10 minuts seguits.

 

Convé treure's tots els objectes que oprimeixin la pell (rellotges, cadenes, penjolls,...).

 

És obligatori fer ús de la tovallola a tots els espais.

 

No està permès entrar saltant a les piscines d'hidromassatge. L'accés i sortida d'aquests espais s'ha de realitzar per les escales.

 

No es permet bussejar.

 

Es recomana seguir les normes específiques d'ús que trobareu ben visibles a l'entrada dels diferents espais.    

 

Es recomanable consultar al vostre metge abans d'utilitzar aquests espais.

 

És imprescindible mantenir un correcte comportament i no alçar la veu.

 

Pistes de Pàdel

 

S'ha de reservar aquest espai abans d'utilitzar-lo. Les reserves es realitzaran a recepció en persona, per telèfon o a PadelClik. S'haurà de facilitar el nom, cognoms i el número d'abonat per poder formalitzar la reserva.

 

Les pistes només podran ser reservades pels abonats majors de 14 anys. Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats d'un adult (majors de 18 anys).

 

Abans de començar la partida és obligatori presentar-se a la recepció del centre per confirmar la reserva.

 

No es permet entrar vestit de carrer i és obligatori utilitzar equipament esportiu (samarreta i pantalons d'esport) i sabatilles esportives especials per a la pràctica del pàdel.

 

No es permet entrar a les pistes amb: bosses o motxilles, ampolles, llaunes, cliclets, cigarrets i amb més de 6 pilotes per grup.

 

En cas de necessitar llum artificial a la pista de pàdel, els jugadors hauran d'abonar l'import estipulat pel consum de llum elèctrica al moment de començar a jugar.

 

Si un abonat té feta la reserva i no es presenta sense haver-ho comunicat prèviament a la recepció del centre, haurà d'abonar el 100% de l'import del lloguer de la pista.

 

La Direcció del centre  es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d'interpretació de les normes en cas d'existir diferents interpretacions de la mateixa. Incomplir aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d'entrada al centre.