Idioma: Català

Política de privacitat

 

 

 En compliment de l'obligació prevista per l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, d'ara endavant, Reglament Europeu de Protecció de Dades, l'informem del següent:1.- DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del responsable del tractament:
PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., proveït de NIF V-62938519

Dades de contacte del responsable: 
Domicili en Rambla GUIPÚSCOA, N.17, 08018 BARCELONA
Telèfon: 938147295
Correu electrònic: info@parcdelgarrafsport.com

Identitat del representant del responsable: 
ENRIC PRATS SANJOSÉ, proveït de NIF V-62938519

Dades de contacte del representant: 
Domicili en Rambla GUIPÚSCOA, N.17, 08018 BARCELONA
Telèfon: 938147295
Correu electrònic: info@parcdelgarrafsport.com


2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les Dades Personals de l'interessat té com a finalitat informar-lo sobre els serveis que ofereix PARCDEL GARRAF SPORT, AIE, i enviar-li informació comercial de la nostra empresa. Amb les dades de contacte que indiqui en el formulari ens podrem posar en contacte amb vostè per a resoldre les qüestions que ens hagi plantejat i poder enviar-li informació sobre els serveis que presta PARC DEL GARRAF SPORT, AIE

Aquesta finalitat no inclou l'elaboració de perfils, si bé en PARC DEL PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. sí que es realitza la segmentació de dades amb l'objectiu de dissenyar i adequar els serveis a cada tipus de client.

Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades mentre duri la relació negocial. En finalitzar la mateixa, seran conservats durant un període màxim de 5 anys o el que determini la legislació aplicable a aquest efecte.


3.- LEGITIMACIÓ

Base jurídica del tractament

En compliment d'el que s'estableix per l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades se l'informa que la base jurídica per al present tractament és la següent:

• Consentiment de l'interessat
• Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals4.- DESTINATARIS

Es preveu la cessió de les seves dades personals a la resta d'empreses del grup del qual forma part PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 

No es preveu la transferència internacional de les seves dades personals. 

5.- DRETS

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a exercir altres drets com s'explica en la informació addicional.

En virtut del que es disposa en els articles 15 a 22 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, en qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, incloses l'elaboració de perfils, dirigint-se per escrit a través del correu ordinari o per correu electrònic a info@parcdelgarrafsport.com.

Igualment vostè té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat prèviament per al tractament de les seves dades personals.

Finalment, l'informem que vostè té també dret a plantejar la corresponent reclamació davant l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament li reconeixen.

6.- PROCEDÈNCIA 

Les seves dades personals els hem obtingut a través del formulari d'inscripció de la pàgina web.

Categoria de dades que es tracten

Les dades personals objecte de tractament són els següents: 

- Dades identificatives
o Nom complet
o DNI
o Data de naixement
o Sexe
o Estat civil
o Núm. de fills
- Dades de contacte
o Telèfon mòbil
o Email de contacte
o Idioma
o Adreça
- Dades bancàries
o Compte bancari per a la domiciliació del rebut


El consentiment que atorgat ho és només per a les finalitats descrites en la informació continguda en el present document i en els termes d'ús, cessió, conservació, en ell desenvolupats.