Idioma: Català

Política de privacitat

Política de Protecció de Dades de PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E.


La Direcció de PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E., d'ara endavant “BPXPORT”, conscient de la importància que tenen les dades que gestiona i de l'obligatorietat de la normativa europea i estatal sobre Protecció de Dades Personals, ha pres la decisió estratègica d'afrontar el compliment d'aquesta normativa des d'una perspectiva de millora en la gestió, en coherència amb la Política de Qualitat de l'empresa.


El compliment dels requisits tècnics i legals establerts en la legislació sobre Protecció de Dades Personals suposa un valor afegit per a BPXPORT i per a les persones usuàries, treballadores, col·laboradores i altres tercers que es relacionen amb l'empresa.
A tal fi la Direcció de BPXPORT, entenent que la millora de l'activitat ha de ser contínua, es compromet a:


1. Definir i mantenir actualitzada la present Política de Protecció de Dades, que serà coherent amb la resta de les activitats de l'empresa i la consecució dels objectius marcats.
2. Desenvolupar, implantar i mantenir actualitzada la documentació necessària per al compliment de la normativa sobre protecció de dades.
3. Informar les persones usuàries, treballadores i col·laboradores de l'empresa del dret que tenen a la protecció de les seves dades personals.
4. Informar les persones treballadores i col·laboradores de l'empresa de les obligacions que la normativa imposa en el tractament i gestió de dades, i recaptar el degut secret professional i compromís de confidencialitat.
5. Exigir als nostres proveïdors un nivell de protecció de dades coherent amb aquesta Política, així com el deure de secret i confidencialitat sobre les informacions que coneguin de la nostra empresa i dels col·lectius que la formem.
6. Facilitar en tot moment l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició a les persones interessades.
7. Establir les mesures de seguretat físiques i tècniques necessàries amb l'objectiu de protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals i informació confidencial continguts en els nostres sistemes informàtics i documentació impresa.
8. Crear una cultura positiva en matèria de Protecció de Dades Personals en l'empresa.


Aquest és el compromís que adquireix la Direcció de BPXPORT i compta amb la col·laboració de totes les persones que formem l'empresa per a poder-la dur a terme.


En Donostia / Sant Sebastià, a 10 d'agost de 2021


LA DIRECCIÓ DE BPXPORT